ورود   |  English
شنبه 11 ارديبهشت 1395
حداقل
معرفی وظایف ومسولیتهای قوه قضائیه

 

1- اداره‏ى امور قوه‏ى قضاييه
اداره‏ى صحيح امور قوه‏ى قضاييه با توجه به گستردگى وظايف و مسؤوليتهاى آن، وظيفه مهمى است كه رييس قوه‏ى قضاييه بر عهده دارد و البته در انجام دادن آن از كمكهاى معاونان خويش و ديگر مسؤولان عالى قوه‏ى قضاييه نيز بهره‏مند است.
   2 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى
براى انجام وظايفى كه در قانون براى قوه‏ى قضاييه پيش بينى شده است وجود تشكيلات تخصصى مختلف ضرورى است. به همين سبب رياست قوه‏ى قضاييه با توجه به نيازمنديهاى قوه و اهداف آن، تشكيلات لازم را در دستگاه قضايى ايجاد مى‏نمايد.
شوراى عالى توسعه‏ى قضايى را مى‏توان يكى از نمونه‏هاى اين امر محسوب داشت كه مدتى پس از انتخاب آيت اله هاشمى شاهرودى به رياست قوه‏ى قضاييه به ابتكار ايشان و با درك ضرورت ايجاد توسعه در بخشهاى مختلف قوه‏ى قضاييه شكل گرفت. تيم مركز با برخوردارى از كميسيونهاى مختلف، در دراز مدت مى‏تواند نقش مؤثرى در اصلاح ساختار و بهبود عملكرد و فعاليت دستگاه قضايى كشور ايفاد نمود.
   3- تهيه‏ى لوايح قضايى
اساس كار قضات در دادگاهها قانون است آنها پس از رسيدگى به اختلافات و دعاوى مردم، در نهايت احكام خود را بر اساس قوانين موجود صادر مى‏نمايند. بدين لحاظ مى‏توان گفت قضات بهتر از هر كس، عملاً نواقص و نارسايهاي قانونى را مى‏بينند و مى‏توانند براى بهبود و اصلاح قوانين، پيشنهادهاي خود را مطرح نمايند و لذا با توجه به اين كه رييس قوه‏ى قضاييه عالى‏ترين مقام قضايى كشور محسوب مى‏شود و با قضاوت و دست‏اندركاران دستگاه قضايى در ارتباط است يكى از وظايفى كه قانوناً در اختيار وى نهاده شده تهيه آن دسته از لوايح ق ضايى است كه ضرورت وجود آنها احساس مى‏شود.
هنگامى كه يك قانون در شرف شكل گيرى است. ابتدا پيش نويس آن تهيه مى‏شود و به مجلس ارايه مى‏گردد و چنانچه متن پيش نويس از تصويب مجلس و شوراى نگهبان گذشت قانون ناميده مى‏شود. حال متن پيش نويس ارايه شده به مجلس، اگر از سوى نمايندگان مجلس تهيه شده باشد طرح ناميده مى‏شود و اگر از سوى قوه‏ى مجريه يا قضاييه تهيه شده باشد لايحه ناميده مى‏شود.

    4- استخدام قضات
شغل قضا از مهم‏ترين و در عين حال حساس‏ترين مشاغل جامعه است لذا طبق اصول 156 و 163 قانون اساسى انتخاب و استخدام قضات بر اساس شرايط و ضوابط قانونى، از سوى رييس قوه‏ى قضاييه صورت مى‏گردد.
    5- پيشنهاد عفو و يا تخفيف مجازات مجرمان
بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسى، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى از جمله اختيارات مقام رهبرى است. با اين حال با توجه به اشراف رييس قوه‏ى قضاييه به مسايل مربوط به محكومان، پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان از سوى رييس قوه‏ى قضاييه صورت مى‏گيرد.
آيت اله هاشمى شاهرودى:
اهداف دستگاه قضايى در قانون اساسى و نظام اساسى عمدتاً در دو محور كلان و كلى تنظيم شده است:
*محور اول: قضاوت                *محور دوم: نظارت
   6- پيشنهاد وزير دادگسترى
وزير دادگستري مسؤوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه‏ى قضاييه با قواى مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رييس قوه‏ى قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مى‏كند انتخاب مى‏گردد. رييس قوه‏ى قضاييه مى‏تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزرا به عنوان عالى‏ترين مقام اجرايى پيش‏بينى مى‏شود.
   7- رسيدگى به دارايى مقامات سياسى
دارايى رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزير و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه‏ى قضاييه رسيدگى مى‏شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
   8- تعيين نماينده در صدا و سيما
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) بر اين سازمان، نظارت خواهند داشت  

 

امام خمينى (ره)
قوه‏ى قضاييه ملجا و پناهگاه مردم ستمديده است.
   9- پيشنهاد اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‏شود .
شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
شش نفر حقوقدان در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رييس قوه‏ى قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‏گردند.
البته علاوه بر اين موارد، رييس قوه‏ى قضاييه مسؤوليتهاي متفرقه ديگري نيز از جمله عضويت در شوراى موقت رهبرى، شوراى بازنگرى قانون اساسى،شوراى عالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر عهده دارد.
مقام معظم رهبرى
قوه قضاييه بازوى توانمند نظام اسلامى است.
وقتى با كسى اختلاف مهمى داريد كه از راههاى عادى قابل حل نيست و يا از دست كسى شكايتى داريد به كجا مراجعه مى‏كنيد؟